Uchádzači o štúdium sa zúčastnia skúšky z hry na klavír:

1./ uchádzači o štúdium hry na dychové drevené a plechové nástroje absolvujú

zisťovaciu skúšku bez povinnosti hry na klavír

2./ uchádzači o štúdium spevu, hry na strunových a bicích nástrojoch, hry na harfu

a herectva ( HD odbor ) si pripravia:

začiatočníci – 4 skladby ( odporúča sa 2 etudy a 2 prednesy )

pokročilí – 3 skladby ( odporúča sa 1 etuda a 2 prednesy )

3./ uchádzači o štúdium hry na gitaru a hry na akordeón skúšku z hry na klavír

nemajú predpísanú

4./ každý uchádzač o štúdium ( okrem hry na gitare a hry na akordeón ) je povinný

absolvovať skúšku z hry na klavír, uchádzač o štúdium herectva môže aj na inom

zvolenom hudobnom nástroji

V prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si uvedené skladby

absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.