Cieľ skúšky: Zistiť talentové predpoklady pre štúdium Hudobno-dramatického umenia.

Potvrdenie od foniatra a ortopéda nie je potrebné predložiť pri prijímacích skúškach.

Potvrdenie od foniatra a ortopéda sa bude vyžadovať až pri zápise na štúdium.

Uchádzač si musí na skúšku priniesť:

 • cvičný úbor a cvičky
 • písacie potreby

Skúšky sa skladajú:

 • umelecká časť – skúška z:
  • javiskovej reči, z hereckého výkonu, z umeleckého prednesu
  • spevu
  • tanca
  • hry na klavíri (prípadne na inom hudobnom nástroji)
 • teoretická časť:
  • hudobná teória (písomný test)
  • sluchová analýza (rozoznávanie tónovej výšky, súzvukov, zmeny tónov, rytmu)
  • slovenský jazyk (písomný test)

Herecký výkon, javisková reč a umelecký prednes

Uchádzač si pripraví:

 • literárno- dramatické texty(musí ovláda spamäti) – Texty na prijímacie pohovory
 • hereckú etudu-krátka dejová ukážka bez slov (z každodenného života) s fyzickým konaním pomocou imaginárnych predmetov, s rozdielnymi citovými vzruchmi a protichodnými náladami (cca 3 min.)

Skúška pozostáva:

 • čítanie neznámeho textu a reprodukcia krátkeho počutého textu
 • jazykolamy
 • povinné texty
 • herecká etuda
 • improvizácia určená komisiou

Spev

Uchádzač si pripraví:

 • povinne 2 ľudové piesne kontrastné (rýchla a pomalá)
 • nepovinne 1 pieseň ľubovoľnú podľa vlastného výberu (muzikálová, tanečná, populárna, šansón, umelá pieseň, ľudová pieseň…)

K ľudovým piesňam je povinné priniesť noty pre klavírny sprievod.

Pri piesni podľa vlastného výberu je možnosť použiť notový materiál (klavírny sprievod), nahraný podklad, alebo vlastný hudobný sprievod (klavír, gitara…). Pieseň môže byť interpretovaná s pohybom.

Skúška pozostáva:

 • predvedenie pripravených piesní
 • skúška hlasového rozsahu
 • skúška z rytmu a intonácie

Tanec

Uchádzač si pripraví:

 • tanečnú ukážku v modernom tanci na ľubovoľnú pieseň alebo inštrumentálnu hudbu (cca 1 min.) – treba priniesť hudobnú nahrávku
 • tanečnú ukážku v ľudovom tanci- na hudobnú nahrávku

Skúška pozostáva:

 • overenie rytmických schopností
 • overenie tanečných schopností a koordinácie pohybu
 • overenie fyzických predpokladov
 • predvedenie pripravených tanečných ukážok

Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú:

 • rozvojaschopný a tvorivý umelecký prejav
 • zvládnutie požiadaviek na prijímacie konanie z hlavných umeleckých odborov
 • zvládnutie vedomostí určených požiadavkami na prijímacie konanie
 • schopnosť pôsobivo prezentovať svoj talent
 • zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium študijného odboru

Skúška z povinného klavíra – hudobno dramatický odbor:

Uchádzači o štúdium herectva sa zúčastnia skúšky z hry na hudobný nástroj:

 1. uchádzači o štúdium absolvujú zisťovaciu skúšku z hry na hudobný nástroj:
  začiatočníci – 4 skladby ( odporúča sa 2 etudy a 2 prednesy )
  pokročilí – 3 skladby ( odporúča sa 1 etuda a 2 prednesy )
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si uvedené skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.
 3. uchádzač o štúdium herectva môže vykonať skúšku aj na inom
  zvolenom hudobnom nástroji

 

Hudobná náuka

Bezpečná znalosť notopisu v husľovom a basovom kľúči, čítanie a zápis v rôznych oktávach, durové a molové stupnice, súbežné tóniny, harmonická a melodická mol, základné a odvodené intervaly, ich určovanie a stavba, durové a molové kvintakordy.

Bežné hudobné názvoslovie z oblasti dynamiky , tempa a agogiky.

Znalosť významných kultúrno-historických období a ich hlavných predstaviteľov.

Intonácia a rytmus

Talentová skúška je zameraná na zistenie miery a rozsahu vrodenej i nadobudnutej hudobnosti. Robí sa formou testu, v ktorom uchádzač má preukázať:

 • rozlišovacie hudobné schopnosti (rozlišovanie stupníc dur a mol, rozlišovanie kontrastných harmonických intervalov, napr. m2 a v2, prázdna a plná konsonancia a disonancia, pravidelné a nepravidelné delenie doby,
 • hudobnú predstavivosť (vnútorné počutie, analýza neúplných stupníc a melodických úryvkov),
 • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov),
 • hudobné myslenie (uvádzanie tónov do vzťahov – napr. zistenie kedy sa vrátil niektorý tón, koľko krát sa vyskytuje najvyšší, alebo najnižší tón v melódii a pod.),
 • hudobné cítenie a vkus (melodické a rytmické cítenie, metrum, tempo, dynamika, výraz).