Požiadavky na štúdium

Učivo sa vyberá so zreteľom na individualitu žiaka, jeho talentové predpoklady a technickú vyspelosť. Pre jednotlivé ročníky je určené minimum povinného učiva, ktoré obsahuje etudy technického zamerania a skladby rozdelené podľa štýlových období. U mimoriadne nadaných a technicky vyspelých žiakov sa môžu na štúdium použiť aj skladby určené pre vyšší ročník. Učivo môže zahŕňať aj skladby, ktoré sa v osnovách nenachádzajú, ale sú umelecky hodnotné a svojou technickou náročnosťou zodpovedajú príslušnému ročníku. Na konci každého ročníka vykonávajú žiaci praktickú skúšku z hry na klavíri pred komisiou zloženou z pedagógov klavírneho oddelenia. Účinkujú na interných a verejných koncertoch, ktorých hodnotenie komisiou je súčasťou koncoročnej komisionálnej skúšky. O známke komisia rozhoduje s prihliadnutím na návrh vyučujúceho pedagóga. Obsah a rozsah skúšobnej látky určujú učebné osnovy. Výnimka je povolená jedine žiakom pripravujúcim sa na súťaž. Vo štvrtom ročníku žiaci vykonávajú maturitnú skúšku. V šiestom ročníku si mimoriadnu starostlivosť vyžaduje príprava na komplexnú absolventskú skúšku.

Požiadavky na repertoár k prijímacím skúškam.