Charakteristika

Oddelenie klavírnej spolupráce tvorí dôležitú súčasť koncertnej činnosti na škole.

Pedagógovia oddelenia svojim klavírnym sprievodom dotvárajú umelecké výkony študentov či už na školských podujatiach-interných,verejných a absolventských koncertoch.,alebo na iných interpretačných projektoch.

Súčasťou spoločnej práce sú aj individuálne hodiny,ktoré vedie pedagóg klavírnej spolupráce.Na týchto hodinách sa študent oboznamuje s komplexným chápaním hudobného obrazu,s formovou celistvosťou a dynamickou výstavbou diela, čo mu pomáha pri vlastnom interpretačnom vývoji.

Výsledky spoločného snaženia sa odzrkadľujú na koncertných pódiách a bývajú ocenené na národných a medzinárodných súťažiach.