Náboženská výchova

Vyučuje:

Mgr. Miroslav Hlavna

Kontakt: miroslav.hlavna@yandex.com

Témami predmetu náboženskej výchovy sú akiste skutočnosti, ktoré presahujú rámec jednoduchého učiva ohraničeného na niekoľko vyučovacích hodín. Na hodinách katolíckeho náboženstva sa chceme totiž spoločne zamyslieť nad základnými a existenčnými otázkami života, nad osobným povolaním každého človeka a teda nášho vzťahu s Bohom.

Náplňou predmetu Náboženská výchova je hlbšie pochopenie postoja veriaceho človeka uprostred dnešného sveta:

  • možnosť poznania Boha a jeho zjavenia sa ľuďom, poznanie Apoštolskej tradície viery;
  • osvojenie si ideálu kresťanského mravného života a morálnych zákonov;
  • pochopenie úkonov liturgického slávenia a sviatostí, ktorými sa veriaci človek obracia na Boha, chváli ho za jeho dobrodenia a prosí.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,15).