Požiadavky

Základným predpokladom vzdelávania je kvalitný, zdravý a vývoja schopný hlas s hudobným talentom. Účastník vzdelávania pre štúdium spevu musí spĺňať hlasové a fyzické požiadavky, musí mať dostatočné pamäťové a vôľové schopnosti. Nevyhnutným predpokladom pri študovaní repertoáru je každodenná samostatná umelecká príprava pri nástroji. Bez nej je napredovanie vylúčené.

Pri „cvičení” ide o systematické rozvíjanie správnych speváckych návykov. Táto činnosť musí byť v súlade s neustálou sluchovou kontrolou a koncentráciou. Nie je to len niekoľkohodinový každodenný „tréning” hracieho aparátu, ale aj náročná duševná činnosť pri hľadaní adekvátneho hudobného obsahu. Ten musí spĺňať sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Je to už oblasť tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa vo vyššom odbornom vzdelávaní u účastníka vzdelávania v predmete spev kladie veľký dôraz.