Herectvo

 • čítanie neznámeho textu
 • jazykolamy
 • opakovanie krátkeho počutého textu
 • povinné texty – Texty na prijímacie pohovory (texty spamäti sú podmienkou)
 • herecká etuda – krátka dejová ukážka bez slov (z každodenného života) s rozdielnymi
  citovými vzruchmi a protichodnými náladami
 • improvizácia určená komisiou

Spev

 • povinne 2 ľudové piesne kontrastné (rýchla a pomalá)
 • nepovinne 1 pieseň ľubovoľná podľa vlastného výberu (muzikálová, populárna,
  šansón, umelá pieseň, …)
  Spev spamäti je podmienkou. K ľudovým piesňam je povinné priniesť noty. Klavírny
  sprievod zabezpečí Konzervatórium, uchádzač môže spievať aj s vlastným klaviristom.
  Nepovinná pieseň musí byť s podkladom (na CD alebo USB kľúči) alebo s vlastným
  hudobným sprievodom.
 • pri skúške zo spevu je potrebné predložiť lekárske potvrdenie z foniatrického
  vyšetrenia (nie staršie ako dva mesiace, z tohto dôvodu odporúčame objednať sa na foniatriu s väčším časovým predstihom).

Tanec

 • tanečná ukážka moderného tanca na ľubovoľnú pieseň alebo inštrumentálnu hudbu
  (cca 1 min.) – hudobnú nahrávku treba priniesť na CD alebo USB kľúči
 • tanečná ukážka ľudového tanca (cca 1 min.) – hudobnú nahrávku treba priniesť na CD
  alebo USB kľúči
  Uchádzač si musí na skúšku priniesť cvičný úbor a cvičky.

Skúška z hudobnej teórie a sluchovej analýzy
Hudobná teória

 • notopis v husľovom a basovom kľúči, pomlčky
 • čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach (c – c 3 )
 • durové stupnice, molové stupnice – prirodzená, harmonická, melodická, paralelné stupnice
 • základné intervaly – vytváranie aj ich určovanie
 • durové a molové kvintakordy, obraty kvintakordu
 • bežné hudobné názvoslovie z oblasti dynamiky, tempa a agogiky
 • znalosť významných kultúrno-historických období a ich hlavných predstaviteľov
 • vzor testu

Sluchová analýza

 • rozlišovanie stupníc dur a mol
 • rozlišovanie základných intervalov
 • hudobná pamäť (porovnávanie počutých melodických a rytmických úryvkov)
 • hudobné myslenie (napr. zistenie, kedy sa vrátil niektorý tón, koľko krát sa vyskytuje
  najvyšší, alebo najnižší tón v melódii a pod.)
 • hudobné cítenie (melodické a rytmické cítenie, dynamika)

Skúška z hry na klavíri

 • Začiatočníci zahrajú 2 až 4 technicky nenáročné krátke skladby podľa vlastného
  výberu
 • Pokročilí zahrajú 2 skladby podľa vlastného výberu
 • Uchádzač môže vykonať skúšku na inom hudobnom nástroji

Skúška zo slovenského jazyka

  • Vypracovanie krátkeho slohu na danú tému rozsahu 10 viet

Téma súvisí s budúcim štúdiom hudobno-dramatického umenia

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár