Zaspievať s klavírnym sprievodom:

 • 2 ľudové piesne v úprave pre spev a klavír (rýchla a pomalá pieseň)
 • 1 umelú pieseň (nie operné árie)

Spev spamäti je podmienkou vykonania skúšky.

 • Súčasťou skúšky je zistenie hlasového rozsahu uchádzača.
 • Notový materiál k skúške si všetci uchádzači zabezpečia sami.
 • Klavírny sprievod zabezpečí Konzervatórium, uchádzač môže spievať aj s vlastným klaviristom.
 • Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú:
  zdravý, zvučný, príjemne znejúci hlas, schopnosť vyjadriť obsah textu, rozvojaschopnosť hlasu, čistá
  intonácia, presný rytmus, zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium
 • Podmienkou vykonania skúšky na odbor spev je predloženie lekárskeho potvrdenia z foniatrického
  vyšetrenia, ktoré potvrdí aj ukončenie mutačného procesu v hlasovom aparáte. Potvrdenie sa
  odovzdá pri talentovej skúške. Nie staršie ako dva mesiace, z tohto dôvodu odporúčame objednať sa
  na foniatriu s väčším časovým predstihom.
 • Na skúšku sa uchádzači dostavia v spoločenskom oblečení

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár