• uchádzač absolvuje zisťovaciu skúšku bez povinnosti hry na klavíri