Opravné skúšky a skúšky v náhradnom termíne z hudobno – teoretických predmetov