Charakteristika školy

Umelecké a pedagogické vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia.

Od roku 1919 za deväťdesiatpäť rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium stovky umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva, nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia (napríklad Ladislav Chudík, Edita Grúberová, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Dalibor Jenis, Štefan Kocán, Marian Lapšanský, Robo Roth, Nela Pocisková, Helena Krajčiová, Juraj Ďurdiak …)

Väčšina absolventov našla svoje umelecké a pedagogické uplatnenie už počas štúdia alebo po absolvovaní školy, tí, ktorí sa rozhodli pre ďalšie vzdelávanie, sú úspešní v prijímacom konaní na univerzitné vzdelávanie umelecké, filozofické, pedagogické, právnické, humanitné a pod., zahraničné univerzity im často ponúkajú štipendiá, aby si ich získali.

Absolventi školy získajú po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko – pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška (ISCED 354), šesťročné štúdium završuje absolventská skúška (ISCED 554), absolvent dosiahne titul DiS.art. (diplomovaný špecialista umenia) a diplom profesionálneho umelca i kvalifikovaného pedagóga umenia.

Vzdelávanie na Konzervatóriu je výsostne individuálne. Každý žiak je vnímaný ako talent so špecifickými danosťami, preto mu pedagóg hlavného odboru štúdia vypracováva individuálny plán osobného rozvoja, ktorý je súčasťou komplexného učebného programu v humanitnej, umelecko -teoretickej a pedagogickej oblasti a vedie k profesionálnemu umeleckému a pedagogickému majstrovstvu.

Žiak počas svojho štúdia absolvuje individuálne vyučovacie hodiny s jedným alebo dvoma pedagógmi, vyučovacie hodiny v skupine spolužiakov toho istého ročníka i v skupine spolužiakov viacerých ročníkov.

Pedagógmi Konzervatória sú renomovaní umelci, sólisti a členovia popredných hudobných telies a divadiel na Slovensku (Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Divadla Nová scéna, Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, Moyzesovho kvarteta, Radošinského naivného divadla, Slovenského divadla tanca, špičkových džezových formácií, televízií, filmu, rozhlasu).

Konzervatórium v Bratislave ponúka akreditované vzdelávanie:

 • hudobno-dramatickom odbore pre budúcich hercov, muzikálových spevákov a tanečníkov;
 • v odbore spev pre budúcich operných a koncertných spevákov;
 • v odbore hudba pre budúcich skladateľov, dirigentov, klavíristov, organistov, huslistov, violistov, violončelistov, kontrabasistov, harfistov, gitaristov, cimbalistov, hráčov na dychových hudobných nástrojoch (flaute, zobcovej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube), hráčov na bicích nástrojoch, na akordeóne a odborníkov v cirkevnej hudbe (organistov a dirigentov).

Absolvent Konzervatória si môže rozšíriť na našej škole svoju kvalifikáciu štúdiom špecializácií: hudobná réžia, populárna hudba, ľudová hudba, zborový dirigent, základy kompozície, elektroakustická hudba, špecializácia opereta, špecializácia muzikál, učiteľ hudobnej teórie, komorná hra, stará hudba.

Profesionálne uplatnenie

Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave je späté s umeleckým životom na Slovensku. V tomto zmysle nielen absolventi, ale už aj študenti školy účinkujú doma i v zahraničí,  pravidelne v cykloch koncertov Slovenskej filharmónie, v Slovenskom národnom divadle, v divadle Nová scéna, v rámci Bratislavských hudobných slávností, medzinárodných festivalov, v divadlách, vo filme,  televíznych seriáloch, rozhlasoch, televíziách, na podujatiach ministerstva školstva, Bratislavského samosprávneho kraja, i pre zahraničné zastupiteľské úrady, Slovenskú národnú radu, prezidentskú kanceláriu a inde.

Jedinou podmienkou pre prijatie na štúdium je talent. Najmladší prijatý študent na mimoriadne vzdelávanie mal 5 rokov, najvyšší vek je daný podľa daností uchádzača a odboru štúdia. Adepti sú podrobení prijímaciemu konaniu a talentovým skúškam, pričom je skúmaný nielen ich talent, ale aj fyzické a psychické predpoklady.

Vedenie školy

Riaditeľka:

 • Mgr. Dana Hajóssy, PhD.
  • e-mail: dana.hajossy@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 217

Zástupcovia:

 • Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.
  • e-mail: bozena.grafova@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 215
 • MgA. Ing. Juraj Slovík
  • e-mail: juraj.slovik@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 216

Administratíva

Personálne a mzdové oddelenie:

 • Ing. Katarína Čermanová
  • e-mail: personalne@konzervatorium.sk
  • telefón: 02/ 544 30 304
  • miestnosť č. 213

Úradné hodiny:
Po: 11:00 – 13:00
Ut: 11:00 – 13:00
St: 11:00 – 13:00
Št: 11:00 – 13:00
Pi: 11:00 – 13:00
Zmena úradných hodín vyhradená

Hospodárske oddelenie:

 • Andrea Cajchanová
  • e-mail: hospodarka@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 218

Študijné oddelenie:

 • MgA. Ing. Juraj Slovík
  • e-mail: studijne@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 212

Sekretariát:

 • Mgr. Dagmar Kočišová
  • e-mail: sekretariat@konzervatorium.sk
  • telefón: 02/ 544 34 505
  • miestnosť č. 217

Réžia:

 • Pavel Morochovič
  • e-mail: rezia@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 202

Hudobná knižnica

 • Alžbeta Matusová
  • e-mail: kniznica@konzervatorium.sk
  • miestnosť č. 112

Úradné hodiny:
Po: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Ut: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
St: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Št: 8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Pi: 9:30 – 11:30
Zmena úradných hodín vyhradená

Priestory školy

Konzervatórium v Bratislave sídli v troch budovách.

V budove na Tolstého ulici sídli riaditeľstvo konzervatória, nachádza sa Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Organová sieň, vyučujú sa hlavné odbory štúdia hra na klavíri, hra na organe, hra na akordeóne, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na drevených a plechových hudobných nástrojoch, hra na bicích nástrojoch, herectvo, operné herectvo, ľudový tanec, moderný tanec, skladba a dirigovanie, ako aj predmety humanitného zamerania a predmety umelecko-teoretické. Vo dvore tejto budovy je umiestnený školský bufet.

V susedstve sa nachádza budova na Ul. Mateja Bela, kde sa vyučujú hlavné odbory štúdia spev (neoperné zameranie), klasický tanec, herectvo ako aj umelecké predmety hudobno-dramatického odboru: umelecký prednes, pantomíma a javisková reč.
V tejto budove na prízemí sa nachádza aj Školská jedáleň.

Tretia budova školy je na Konventnej ulici, kde sa nachádza malá Koncertná sieň, vyučuje sa hlavný odbor štúdia spev (operný, koncertný a neoperné zameranie), hra na husliach, hra na viole, hra na gitare, skladba a operné herectvo.

Zriaďovateľ

 

Podporte nás

Poukázaním 2% z dane

GDPR

Naša škola spracováva a uchováva osobné údaje na základe nariadenia Európskeho parlametnu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR), prípadne zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z., v platnom znení. Podľa vyššie uvedených právnych noriem má škola menovaného Poverenca pre ochranu osobných údajov.

História školy

Riaditelia školy:

 • 1919-1921 Miloš Ruppeldt – zakladateľ školy
 • 1922-1948 Frico Kafenda
 • 1948-1950 Ján Strelec
 • 1950-1954 Andrej Očenáš
 • 1955-1962 Michal Vilec
 • 1962-1986 Zdenko Nováček
 • 1988-1990 Peter Oswald
 • 1990-2019 Peter Čerman
 • 2019- Dana Hajóssy

V priebehu vývoja prechádzala škola rôznymi zmenami názvov:

 • 1919 Hudobná škola pre Slovensko
 • 1928 Hudobná a dramatická akadémia
 • 1941 Štátne konzervatórium
 • 1960 Konzervatórium
 • 2002 Konzervatórium v Bratislave
 • 2006 Konzervatórium