1. Umelecký výkon:
  Zaspievať s klavírnym sprievodom:

  • 2 slovenské ľudové piesne v úprave pre spev a klavír (rýchla a pomalá pieseň)
  • 1 umelú pieseň (nie operné árie)
   Spev spamäti je podmienkou vykonania skúšky.
 2. Súčasťou skúšky je zistenie hlasového rozsahu uchádzača.
 3. Notový materiál k skúške si všetci uchádzači zabezpečia sami.
 4. Klavírny sprievod zabezpečí Konzervatórium, uchádzač môže spievať aj s vlastným klaviristom.
 5. Podmienkou vykonania skúšky na odbor spev je predloženie lekárskeho potvrdenia z foniatrického
  vyšetrenia, ktoré potvrdí aj ukončenie mutačného procesu v hlasovom aparáte. Potvrdenie sa
  odovzdá pri talentovej skúške. Nesmie byť staršie ako 7 dní, z toho dôvodu odporúčame objednať sa
  na foniatriu s väčším časovým predstihom.
 6. Kritériá na úspešné vykonanie skúšky sú:
  zdravý, zvučný, príjemne znejúci hlas, schopnosť vyjadriť obsah textu, rozvojaschopnosť hlasu, čistá
  intonácia, presný rytmus, zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium.
 7. Uchádzači v odbore spev absolvujú ešte skúšky (viď hudobná teória a sluchová analýza):
  z hudobnej teórie
  zo sluchovej analýzy a rytmu
 8. Na skúšku sa uchádzači dostavia v primerane slušnom oblečení.