Maturitné skúšky v náhradnom termíne

MATURITNÉ SKÚŠKY V  NÁHRADNOM TERMÍNE

5.IX.2017 (utorok) – praktická časť odbornej zložky

10,00 T/101 hra na gitare (Zamišková)

10,30 T/101 hra na akordeóne (Fridrich)
11,00 T/101 spev (Bodzanová, Hajzušová, Reptová)

Zloženie maturitných komisií: predseda – Mgr. art. Peter Čerman, riaditeľ školy,
členovia: vedúci jednotlivých odborov a vyučujúci maturujúcich žiakov.

 

6.IX.2017 (streda) – ústne maturitné skúšky

8,00 T/201 slovenský jazyk a literatúra (Fridrich)
9,00 T/201 anglický jazyk (Fridrich)
10,00 T/201 teoretická časť odbornej zložky (Bodzanová, Fridrich, Chupáčová, Reptová)

Predsedovia a členovia maturitných komisií tí istí, ako v riadnom termíne (v júni 2017).

Predseda školskej maturitnej komisie – RNDr. Peter Gallo.

Bratislava 25.8.2017 Vypracoval: S. Hochel (zást. riad.)